Έρευνα σε εξέλιξη

ΤΟΠΣΑ

«Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα»
Δικαιούχος/Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Α.Σ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΙΟΛΚΙΑ»
Συντονιστής φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ “ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.”

1. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Σωτήρης Χτούρης

2. Συνεργάτες
• ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
• ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.”
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
• ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.”

3. Αναθέτουσα Αρχή
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

4. Χρηματοδότηση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».

5. Χρόνος διεξαγωγής Ιούλιος 2012 έως Δεκέμβριος 2014

6. Περίληψη
Το παρόν σχέδιο αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 120 ανέργων οιουδήποτε εκπαιδευτικού επιπέδου εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ καθώς και νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, αξιοποιώντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της Νήσου Λέσβου που είναι και η περιοχή παρέμβασης.

7. Στόχοι
Ο κύριος άξονας εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου δράσεως υπαγορεύεται από τις αυξανόμενες ανάγκες ανάπτυξης δεξιοτήτων και βελτίωσης των εργασιακών δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το προτεινόμενο σχέδιο θα υλοποιηθεί μέσα από μία ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες δράσεων:
• ΜΕΛΕΤΕΣ.
• ΔΙΚΤΥΩΣΗ.
• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ.
• ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ− ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

8. Κείμενα εργασίας
9. Δημοσιεύσεις
URL: http://topsa-aiolkia.aegean.gr

ΤΟΠΕΚΟ

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ DEVELOPMENT PARTNERSHIP OF THE REGION LESVOS-LIMNOS FOR EMPLOYMENT WITHOUT DISCRIMINATION

Συντονιστής φορέας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Α.Ε. (ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.)

1. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητής Σωτήρης Χτούρης

2. Συνεργάτες της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
• Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• Επιμελητήριο Λέσβου
• Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερησίας Φροντίδας Για ΑΜΕΑ «Η ΚΥΨΕΛΗ»
• Κέντρο Πρόληψης Των Εξαρτήσεων Και Προαγωγής Της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου «ΠΝΟΗ»
• Σωματείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «HELP – ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ»
• Κέντρο Πρόληψης Λήμνου «ΠΟΛΙΟΧΝΗ»
• Τεχνική Εκπαιδευτική Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε.

3. Αναθέτουσα Αρχή
Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ)

4. Χρηματοδότηση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».

5. Χρόνος διεξαγωγής 01/07/2012 έως 31/12/2014

6. Περίληψη
Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης.

7. Στόχοι
• Μελέτη - έρευνα αναγκών της αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης
• Δικτύωση
• Διακρατική Συνεργασία
• Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης
• Συντονισμός – Διαχείριση της Πράξης
• Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Διαχείριση

8. Κείμενα εργασίας
9. Δημοσιεύσεις
URL: Πρόσκληση ΤΟΠΕΚΟ

Πρόγραμμα CANEPAL

1. Επιστημονικός Υπεύθυνος Σωτήρης Χτούρης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

2. Συνεργάτες
• Szabateri Neprajzi Muzeum – Ουγγρικό Μουσείο Ανοικτού
Χώρου (Συντονιστής έργου), Ουγγαρία,
• PRISMA Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών, Ελλάδα,
• Muzeum Kresow w Lubaczowie, - Μουσείο Κρεζόφ, Πολωνία,
• Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Βουλγαρία,
• Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Διαχείρισης Τοπίου –Προστασίας της Φύσης του Εσθονικού Πανεπιστημίου Επιστημών Φυσικού Περιβάλλοντος Εσθονία,
• Ομοσπονδία Αγροτικών Μουσείων και Αγροτικής Κληρονομιάς – AFMA, Γαλλία,
• Ερευνητική Μονάδα Τουρισμού και Οικονομικών του Πολιτισμού, Τομέας Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Πανεπιστήμιο της Βαλένσια, Ισπανία,
• Imaginary s.r.l. Ιταλία,
• Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα,

3. Αναθέτουσα Αρχή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013.

4. Χρηματοδότηση Το έργο συγχρηματοδοτείται από το European Culture Programme (2007-2013) - Support for cultural projects

5. Χρόνος διεξαγωγής Σεπτέμβριος 2010 –Αύγουστος 2014

6. Περίληψη
Το πρόγραμμα συμβάλλει στην διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών φορέων και πολιτιστικών προϊόντων που θα προκύψουν, όπως δημοσιεύσεις σε διάφορα θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς και σε διάφορες γλώσσες, που θα κυκλοφορήσουν ευρέως σε όλη την Ευρώπη. Προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων νέων και παλαιών κρατών μελών στο βορρά και στο νότο.

Μέσω του προγράμματος η καλλιτεχνική δημιουργία και χειροτεχνία ενθαρρύνεται, ο τουρισμός προωθείται και ενισχύεται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα που συνδέεται με την εκτροφή προβάτων. Πολιτιστικές δραστηριότητες αναβιώνουν με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ταυτότητας των ορεινών περιοχών. Έτσι, η κοινή πολιτιστική ταυτότητα των περιοχών εκτροφής προβάτων ενισχύεται, με τη βοήθεια ενός δικτύου μουσείων εκτροφής προβάτων και ποιμαντικής ζωής καθώς και με εκδόσεις, εκθέσεις και συνέδρια, μεταξύ άλλων, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία της κληρονομιάς αυτής από το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες εθνογράφους.

7. Στόχοι Να διερευνήσει τα κοινά ευρωπαϊκά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέονται με τα πρόβατα και βοσκούς, και να παράγει ερευνητικά στοιχεία και δεδομένα, προσβάσιμα στο διαδίκτυο.
• Να προωθήσει την πολιτιστική κληρονομιά της προβατοτροφίας και της ποιμενικής ζωής, συνδέοντάς την με τα σύγχρονα ζητήματα της οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών, μέσω εκθέσεων και εκδόσεων.
• Να ξεκινήσει μια συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών των επαγγελματιών στον χώρο της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη χρήση σύγχρονων μέσων της δικτύωσης.
• Να ξεκινήσει ένα συστηματικό διαπολιτισμικό διάλογο στην Ευρώπη.
• Να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού και ιδιαίτερα των νέων σε θέματα αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς χρησιμοποιώντας καινοτόμα παιχνίδια-εργαλεία μάθησης, δημιουργικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και ένα εικονικό μουσείο.

8. Αποτελέσματα
Α. Ημερίδα στην Αθήνα με θέμα «Τεχνουργήματα με πρώτες ύλες από αιγοπρόβατα-Παραδοσιακές Τεχνολογίες Τροφίμων από Αιγοπρόβατα» http://www.prismanet.gr/canepal/el-news/el-projectprogress
Β. Θεματική Έκθεση με οπτικοακουστικά, λαογραφικά και εικαστικά εκθέματα στο Επιμελητήριο Λέσβου με θέμα: «Τεχνουργήματα με πρώτες ύλες από Αιγοπρόβατα-Παραδοσιακές Τεχνολογίες Τροφίμων από τα Αιγοπρόβατα» http://www.prismanet.gr/canepal/el-news/el-exhibitions-details.

Γ. Απογραφή και τεκμηρίωση εθνογραφικού υλικού (με κείμενα, φωτογραφίες, ήχο
κ.λπ).

Δ. Ερευνητικά κείμενα στα εξής θέματα:
• Χειροτεχνήματα βασισμένα στα προϊόντα των αιγοπροβάτων (μαλλί, δέρμα κ.λπ.)
• Ποιμενική Αρχιτεκτονική
• Ποιμενική ζωή: αντικείμενα καθημερινής χρήσης, συνήθειες διαβίωσης
• Εποχικές διαδρομές ποιμενικών μετακινήσεων
• Τοπίο, όπως διαμορφώθηκε από την αιγοπροβατοτροφία
• Μαγειρική με βάση τα προϊόντα της αιγοπροβατοτροφίας
• Προφορική παράδοση, μύθοι, θρύλοι, γιορτές, μουσική και τραγούδια
• Παραδοσιακή τεχνολογία τροφίμων (γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας)
• Η ποιμενική ζωή στην τέχνη
• Αγροτική οικονομία βασιζόμενη στην αιγοπροβατοτροφία - τουρισμός, οικολογία, προϊόντα ονομασίας προέλευσης κ.λπ.

Ε. Εικονικό μουσείο (Virtual Museum) συνδεδεμένο με το δικτυακό τόπο του έργου με αντικείμενο τη σύνθεση όλου του υλικού που θα συλλεχθεί και θα παρουσιαστεί στις επτά θεματικές εκθέσεις.

9. Κείμενα εργασίας

10. Δημοσιεύσεις
11. URL: http://www.prismanet.gr/canepal/en-canepal-project

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χτούρης Σωτήρης
Συνεργάτες: Καθηγητές από Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ερευνητές από Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Μεταδιδάκτορας, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.
Αναθέτουσα αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, Πράξη Αριστεία.
Χρόνος διεξαγωγής: 9/2012 - 01/2015
Περίληψη: Η έρευνα εστιάζει στη διαδικασία κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης της ελληνικής νεολαία, βασιζόμενη στην ανάλυση 2 σημαντικών παραγόντων που είναι το κοινωνικό και το πολιτισμικό κεφάλαιο.
Κεντρική υπόθεση της έρευνας είναι ότι η σύγχρονη νεολαία έχει κατατεμαχιστεί σε διαφορετικές ομάδες, κάθε μία προσκολλημένη σε αντιφατικές πολιτικές και κοινωνικές πρακτικές και δίκτυα που βασίζονται σε διαφορετικού τύπου συσσώρευση κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου.
Στόχοι:
1. Παρουσίαση μίας ολοκληρωμένης και λεπτομερούς εικόνας της κατάστασης της ελληνικής νεολαίας σε συγκριτικό επίπεδο.
2. Διερεύνηση της συμβολής του κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου στη συνολική βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των νέων, όπως επίσης και στις δυνατότητες τους για συλλογική δράση.
3. Αξιολόγηση της επίπτωσης του κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου στην ικανότητα των νέων να αντιμετωπίσουν νέες συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
4. Ανάπτυξη μεθοδολογιών που θα επιτρέψουν την «κοινωνική διάγνωση» σε ‘μίκρο’, ‘μεσαίο’ και ‘μάκρο’ επίπεδο, σε σχέση με τη δυναμική του κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου.
5. Ανάδειξη της σχέσης μεταξύ κοινωνικών δομών και καθημερινής πρακτικής των νέων.
6. Προώθηση της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας στους τομείς της νεανικής κοινωνικής και πολιτισμικής δράσης, μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση (κοινωνιολογία, οικονομική θεωρία και κοινωνική στατιστική)
7. Συγκριτική έρευνα μέσω της αξιολόγησης σύγχρονων κοινωνικών πολιτικών, όπως εφαρμόζεται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, σε σχέση με την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των νέων.
8. Υποστήριξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης σε μεσαία και τοπική κλίμακα κοινωνικών πολιτικών, με στόχο τη συνολική βελτίωση και την αποτελεσματικότητα τους.
Παραδοτέα:
Εκθέσεις αναφοράς για τα ακόλουθα: Σχολιασμένη βιβλιογραφία, Σχολιασμός ερευνών και καλών πρακτικών έρευνας, Ανάλυση πολιτικών και Θεσμών, Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας (2.000 ερωτηματολόγια), Αποτελέσματα εστιασμένων ομάδων (20 F.G.), Συγκριτική ανάλυση σε Μάκρο επίπεδο, Προτάσεις Πολιτικής, Ημερίδες – Συνέδρια – Δημοσιεύσεις.
Κείμενα εργασίας:
Δημοσιεύσεις:
URL: www.aigaio.wizcodes.com
URL: Research Network/Research Stream / Type of Submission: RN30 - Youth and Generation
The Transitional Phases of Greek Youth In The Time of Economic Crisis
Chtouris, Sotiris (1); Mpalourdos, Dionysis (2); Miller, DeMond S. (3); Rentari Malama(1) Organisation(s): 1: University of the Aegean, Greece; 2: National Center for Social Research, Greece; 3: Rowan University, United States of America

URL: Research Network Economic Sociology /Research Stream / Type of Submission: RN9 - Economic Sociology 26.8.2015 ESA Conference 14:00-15:30 Room FA651
Labor integration processes and Job embeddedness of young people and the role of social factors in the current Greek economic crisis.
Chtouris, Sotirios (1); Miller, DeMond (2), Stalidis, George (3); Rentari, Malama (1) Organisation(s): 1: University of the Aegean, Greece; 2: Rowan University,3: Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

Παραδοτέα:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΛΟ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δράση 6 –
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χτούρης Σωτήρης, καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
Συνεργάτες:
- Παπαγεωργίου Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης
- Μαραγκουδάκης Μανούσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
- Ρόντος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
- Ζήση Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας
- Πανόπουλος Παναγιώτης, Μον. Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
- Χαντζαρούλα Ποθητή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
- Σταλίδης Γεώργιος, Καθηγητής ΑΤΕΙΘ

Αναθέτουσα αρχή:
Ιδρυματικό Έργο: "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"
«Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ»

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013»
Χρόνος διεξαγωγής: 1/3/2013 - 31/12/2014
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης συνδυάζονται τρεις συνεργατικές ερευνητικές δράσεις. Και οι τρεις επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανάδειξη δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα από πρωτογενείς ερευνητικές δραστηριότητες και στοχεύουν να αναδείξουν αυτά τα δεδομένα εντάσσοντάς τα στο ψηφιακό πλαίσιο που θα συγκροτηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του προγράμματος «Πολυνησιωτικότητα». Και οι τρεις συγκεκριμένες δράσεις επικεντρώνονται στο Αιγαίο, για το οποίο επιδιώκουν να αναδείξουν πληροφορίες που επικεντρώνονται στα πεδία: Α) του μουσικού πολιτισμού σε συγκεκριμένα ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά συμφραζόμενα, Β) των εθνογραφικών, ανθρωπολογικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, σε συνδυασμό με τη συγκρότηση ενός αρχείου προφορικής ιστορίας, Γ) των πολιτειακών αξιών των κατοίκων της περιοχής, που αφορούν στις νοοτροπίες και στις στάσεις των πολιτών απέναντι στους συμπολίτες τους και απέναντι στην Πολιτεία και στους θεσμούς της, Δ) της συλλογικής κοινωνικής ζωής, της ταυτότητας του τόπου και των κοινωνικών δεσμών στις μικρές αγροτικές γεωγραφίες του Αιγαίου και των στοιχείων εκείνων που ορίζουν την έννοια της κοινότητας.

Στόχοι:
Στόχος της έρευνας είναι να υπερβεί την παράθεση δεδομένων και οριοθετημένων στοιχείων, που υποστηρίζουν σταθερές εικόνες-αναπαραστάσεις των νησιωτικών κοινωνιών. Αντίθετα, θα εστιάζει την προσοχή της στην ερμηνεία των πολλαπλών ανταλλαγών και συνθέσεων που διαμορφώνουν δυναμικά το πολιτισμικό τοπίο του Αιγαίου.

Παραδοτέα:
1) Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
2)Επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την ανάδειξη των μετα-δεδομένων που θα ενταχθούν στη Βάση Δεδομένων.
3)Παράδοση μετα-δεδομένων από τους υπευθύνους της δράσης, σε υπεύθυνο υλοποίησης Βάσης Δεδομένων
4) Draft Working Document για κάθε δράση
5) Final Working Document για κάθε δράση
6) Τελική έκθεση για κάθε δράση
7) Οριστική Παράδοση των Final Working Document με ενσωμάτωση παρατηρήσεων για δημοσίευση στον τόμο

Κείμενα εργασίας:
Δημοσιεύσεις:
URL: www.archipelago.aegean.gr