Κατάλογος δημοσιεύσεων
2015+

H αξιοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Το επιχειρηματικό εργαλείο της Θερμοκοιτίδας στην ενίσχυση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Περίληψη:
Η παρούσα οικονομική κρίση της Ελλάδας δημιουργεί επιτακτική ανάγκη για υποστήριξη και ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω καινοτόμων εργαλείων, με χαμηλό κόστος και επιτυχημένη δράση. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα δύναται να καλύψει τις ελλείψεις στις προσφερόμενες υπηρεσίες, ενισχύοντας έτσι το κοινωνικό κεφάλαιο σε τοπικό επίπεδο και αναπτύσσοντας δράσεις φροντίδας για την τοπική κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος αναφερόμενη ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η τοπική αυτοδιοίκηση λαμβάνοντας ρόλο συντονιστικό για την ενίσχυση δημιουργίας δικτύου μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων. Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζεται η θερμοκοιτίδα ως εργαλείο για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχείρησης. Αναφέρεται σε πέντε βασικές διαστάσεις όπως α) ανάπτυξη των επιχειρήσεων, β) σύμβουλοι, γ) επιχειρηματική συνεργασία-δικτύωση, δ) ευέλικτος χώρος και ε) κοινές υπηρεσίες. Τα οφέλη δημιουργίας μιας θερμοκοιτίδας στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι η διευκόλυνση των νέων κοινωνικών επιχειρήσεων να υπερβούν εμπόδια τεχνογνωσίας και να εφαρμόζουν καλές πρακτικές σε ένα ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι διευρύνεται η κοινωνική διάσταση με την αύξηση και διατήρηση θέσεων εργασίας.

Αρχείο pdf

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνικό Κεφάλαιο

Χτούρης Σωτήρης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σεπτ. 2015
Στο άρθρο αυτό γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστεί η σύνδεση δύο σημαντικών εννοιών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Αυτών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του Κοινωνικού Κεφαλαίου. Το Κοινωνικό Κεφάλαιο, ως το δίκτυο των κοινωνικών δεσμών του επιχειρηματία στην κοινωνία των πολιτών, συνδέεται άμεσα με την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και προωθούν την αλληλεπίδρασή τους με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθελοντική βάση( Corporate Social Responsibility CSR) . Green Paper, 2001). Στον δρώντα επιχειρηματία αυτές οι δύο διαστάσεις συνδέονται στο επίπεδο της ατομικής ηθικής και των αποφάσεων που λαμβάνεις. Στην επιχείρηση συνδέονται στο επίπεδο της συλλογικής πρακτικής που αναπτύσσεται εντός μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και στην συνολική παρουσία της επιχείρησης στην αγορά και σε όλα τα δίκτυα συνεργασίας και κοινωνικής παρουσίας που έχει. Αυτή η σύνδεση αποτελεί μια ουσιαστική ανάγνωση της σχέσης ανάμεσα στο κοινωνικό κεφάλαιο, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την οικονομική ανάπτυξη και τις σχέσεις ανταλλαγής τους, όπως τις βλέπουμε μέσα από την οπτική γωνία της κοινωνικής και οικονομικής θεωρίας των οργανώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ιδιαίτερη σημασία η ανάλυση των βιώσιμων και αυτοϋποστηριζόμενων δικτύων των εταιρικών σχέσεων, ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις και στους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτή η ανάλυση παρέχει, ταυτόχρονα, μια μακρο προοπτική για τη σχέση μεταξύ του Κοινωνικού Κεφαλαίου με τους ισχύοντες κανόνες της ηθικής και το γενικότερο κοινωνικό και οικονομικό καθεστώς.
Το παρόν κείμενο θα προσπαθήσει να αναδείξει αυτή την προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα την παρουσία ενός μεγάλου ποσοστού ΜΜΕ, αλλά και πολλών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά.

Αρχείο κειμένου: http://www.culturelab.gr/wp-content/uploads/2016/10/Εταιρική_Κοινωνική_Ευθύνη_και_Κοινωνικό_Κεφάλαιο.pdf

Research Network Economic Sociology /Research Stream / Type of Submission: RN9 - Economic Sociology 26.8.2015 ESA Conference 14:00-15:30 Room FA651

Abstract:
In this paper, we attempted to reveal the trends and behavior profiles of young people, as regards the paths of their employment integration and Job embeddedness in today’s labor market in Greece. The study was based on a primary survey conducted in Greece in the period 2012-15 by the Lab of Social an Cultural Digital Documentation in the Framework of In4Youth Research programme with a sample of 1952 people aged from 15 to 34 years old. The statistical analysis included multidimensional factor analysis methods such as Multiple Correspondence Analysis, in order to uncover complex relations among Job embeddedness, job satisfaction and organizational commitment social capital, social support and traditional stances and values. Interesting patterns were found regarding the influence of Greek society on the paths of young people to employment. Unemployment and situations of unwillingness to pursue work embeddedness are often related with strong dependencies from the family and high degree of support reception, while stable employment status is associated with strong social capital but moderate support from the family. The flexibility of contemporary labor activity as regards time, space and contractual forms is questioning work position security and predictability.

Citation:
Chtouris, Sotirios (1); Miller, DeMond (2), Stalidis, George (3); Rentari, Malama (1) Organisation(s): 1: University of the Aegean, Greece; 2: Rowan University,3: Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

Αρχείο pdf

Research Network/Research Stream / Type of Submission: RN30 - Youth and Generation

Abstract:
In Greece, preservation of traditional standards and rules, in the course of transition from education to employment, has become, nowadays, increasingly hard and often impossible, particularly in the context of a labor market characterized by extremely low demand for young qualified graduates. A great number of young people are forced to shift their plans and prospects towards an internationalized European job market, particularly if the professional abilities they have acquired are in demand in countries that have in recent decades under-invested in highly qualified professions, such as health care (doctors, nurses, care services, etc.), as well as supply services such as logistics, catering etc. Meanwhile, in a first working hypothesis – as evidenced by the survey data – the Greek labor market appears to present a particular triadic segmentation that is not common in more developed capitalist economies, where theoretical models tend to accept a dual structure, as they follow the initial proposal of Doeringer and Piore (1971). Our proposal for a triadic structure of the labor market also differs as to the perceptions of the second and third generation models, in terms of segmentation (Rubery 1992), where the new form of flexible production and the variable product markets play an important role. In the Greek version of the segmented labor market, social regulation plays an important role in the transitional states of Greek youth. Most often, youth social networks and social capital, as well as family encouragement, play an important role as main factors of economic integration of young people (Chtouris, 2014) mainly in the secondary and tertiary Labor Market. We observe in this context that the transition of Greek Young people is divide in three main segmented transitions analog to the triadic labor market segmentation.

Citation:
Chtouris, Sotiris (1); Mpalourdos, Dionysis (2); Miller, DeMond S. (3); Rentari Malama(1) Organisation(s): 1: University of the Aegean, Greece; 2: National Center for Social Research, Greece; 3: Rowan University, United States of America

Αρχείο pdf

Ανάδειξη καλών πρακτικών κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην ΕΚΕ των Μ&ΜΕ και άλλων φορέων, για πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο

Μανώλης Χρυσάκης, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΚΕ σε συνεργασία με Ε. Χαϊνά, Οκτ. 2015
Το παρόν άρθρο αφορά στην ανάδειξη καλών πρακτικών με στόχο τη σταχυολόγηση προτάσεων για τη συγκρότηση μίας αυτοτελούς τοπικής στρατηγικής στα πεδία της κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη των μεσαίων και μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη διεξαγωγή δυο εστιασμένων συζητήσεων με εκπροσώπους φορέων από όλη την Αττική.

Αρχείο κειμένου: http://www.culturelab.gr/wp-content/uploads/2016/10/Καλές_πρακτικές_κοινωνικής_καινοτομίας_επιχειρηματικ..pdf

2014+

Understanding Xenophobia in Greece: A Correspondence analysis

Περίληψη:
Studies of xenophobia have focused either on socio-economic context that accentuates xenophobic attitudes or on perceptions of immigrants, namely symbolic and realistic threats as well as on social distance from immigrants. This study examines closely the relationship among various components of xenophobia and their contribution in the formation of particular xenophobic groups. The analysis identified four different xenophobic groups, i.e. a) The distant xenophobic group, b) The core xenophobic group, c) The subtle xenophobic group and d) The ambivalent xenophobic group. The groups’ profiles are synthesized through negative, neutral and positive properties of overall attitudes towards immigrants, perceived threats, political xenophobia, social distance, authoritarian attitudes and individual social characteristics. The survey results demonstrate that a multidimensional conceptualization of xenophobia is needed both at the level of objective social condition and of individual and collective perceptions

Citation:
Chtouris, S., Zissi, A., Stalidis, G., & Rontos, K. (2014). Understanding Xenophobia in Greece: A Correspondence Analysis. European Journal of Sociology, 55(01), 107-133.

Αρχείο pdf

Τιτλος

Περίληψη:

Προσβάσιμο στο:

Citation:

Αρχείο pdf

2013+

Τίτλος

Περίληψη:

Προσβάσιμο στο:

Citation:

Αρχείο pdf

Τίτλος

Περίληψη:

Προσβάσιμο στο:

Citation:

Αρχείο pdf

Τίτλος

Περίληψη:

Προσβάσιμο στο:

Citation:

Αρχείο pdf

Τίτλος

Περίληψη:

Προσβάσιμο στο:

Citation:

Αρχείο pdf

2012+

«Τα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας ως διαμεσολαβητές και ως πεδίο διαμόρφωσης των εργασιακών σχέσεων και του επαγγέλματος των οικιακών εργαζομένων»

Περίληψη:
Το κεφάλαιο καταπιάνεται με τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά της έμμισθης οικιακής εργασίας στην Ελλάδα. Επικεντρώνεται στους διαμεσολαβητές της αγοράς και βασίζεται στη σχετική επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η διαφοροποίηση αντανακλά την προβληματική δομή της οικονομίας και τη συνακόλουθη ανάγκη συμπίεση του κόστους εργασίας σε ένα παραγωγικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα και χρησιμοποιεί ανθρώπινο δυναμικό χαμηλής εξειδίκευσης.

Citation:
«Τα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας ως διαμεσολαβητές και ως πεδίο διαμόρφωσης των εργασιακών σχέσεων και του επαγγέλματος των οικιακών εργαζομένων», στο Χ.Φ. Μπέλλας (επιμ.), Οικιακή εργασία και κοινωνική ένταξη μεταναστριών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2012.

Αρχείο pdf

Πρακτικά ημερίδας - Κοινωνικές ομάδες με ξενοφοβικές τάσεις

Περίληψη:
Πρόκειται για πρακτικά Ημερίδας, με τίτλο: Γεφυρώνοντας κόσμους και πολιτισμούς, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 2.3/09: Διεξαγωγή δημοσκόπησης με θέμα «Κοινωνικές ομάδες με ξενοφοβικές τάσεις», Προτεραιότητα 2, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, στις 17 Ιουνίου 2011, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εκδότης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Citation: Επιμέλεια: Σωτήρης Χτούρης, Αναστασία Ζήση, Κων/ίνος Ρόντος, Μάλαμα Ρενταρή, Μυτιλήνη 2012, σελ. 187

Αρχείο pdf

Αποτελέσματα δημοσκόπησης ξενοφοβία (παρουσίαση)
Αρχείο pdf

2011+

Τίτλος

Περίληψη:

Προσβάσιμο στο:

Citation:

Αρχείο pdf

Τίτλος

Περίληψη:

Προσβάσιμο στο:

Citation:

Αρχείο pdf